نرم افزار OriginPro

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

این نرم افزار کمک می کند تا دانشجویان بتوانند انواع نمودارها را به راحتی رسم نموده و تحلیل نمایند. این تحلیل ها شامل مساحت زیر سطح، جداسازی پیک ها، تشخیص پیک ها، فیت کردن نمودارها، مشتق نمودارها و بررسی نقاط برخورد نمودارها و … است.

مثال هایی از آزمون هایی که با این نرم افزار تحلیل می شوند:

آزمون کشش، آزمون XRD، آزمون DSC، آزمون رئولوژی و

ثبت نام دوره