نرم افزار Qualitek

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید:

            با این نرم افزار، دانشجویان می توانند به راحتی به روش تاگوچی، طراحی آزمایش نموده و با استفاده از آزمون های پیشنهادی و پاسخ های به دست آمده از خواص آنها، شرایط بهینه را پیشنهاد نماید.    

ثبت نام دوره