مواد کربنی برپایه لیف برای تقویت بخشیدن به باتری لیتیوم

مواد کربنی برپایه لیف برای تقویت بخشیدن به باتری لیتیوم

امروزه سبک زندگی پرتکاپو به باتري هاي لیتیومی قابل شارژ مجدد، وابسته است . اما به منظور بردن این وسایل ذخیره به سطح بعدي ( براي مثال به منظور پشتیبانی کردن شبکه الکتریکی یا براي کاربرد گسترده در خودروها) آنها به تقویت بالاي ظرفیت نیاز دارند.

Read more