ایروژل های رزورسینول- فرم آلدهید

سازوکار واکنش ساخت ژل تر رزورسینول-فرم آلدهید،ایروژل و ایروژل کربنی

این مطلب را با دوستان خود به اشتراک بگذارید: ایروژل های آلی خالص را اولین بار پکالا و همکارانش بر پایه چهارچوب های حاوی رزین رزورسینول- فرم آلدهید (RF) ساختند.